Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

moje dwadzieścia kilka metrów kwadratowych
9927 abcb 400
8403 3e78 400
Reposted fromRowena Rowena viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 27 2019

4403 737b 400
Reposted frompampunio pampunio viaPoranny Poranny

February 24 2019

Idę zrobić sobie kawę, chcesz też? 
3520 d5a7 400
Anna Ciarkowska
7476 ed07 400
Reposted fromtwice twice viagriber griber
2319 acfc 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viasaaanx saaanx
9972 6df6 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagriber griber

February 20 2019

Jak tak dalej pójdzie to mieszkanie kupię sobie na aliexpress. 
 Nie ma przyjaźni po rozstaniu. Zrywam z Tobą, ale zostańmy przyjaciółmi. Brzmi tak samo jak - Twój pies zdechł, ale możesz go sobie zatrzymać. 
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viagriber griber
1725 fdce 400
Reposted fromblutelf blutelf viajustonebullet justonebullet
6060 789d 400
Reposted from4777727772 4777727772 viajustonebullet justonebullet
1723 2286 400

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viagriber griber
7542 1cc5 400
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viagriber griber
możesz być kolejną ex
możesz zostać, jeśli chcesz
możesz przecież wszystko mieć
tylko musisz (kurwa) chcieć 

3520 d5a7 400
Anna Ciarkowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl