Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

Boję się, że już nigdy nie będę tak naprawdę szczęśliwa. Że wszystko już zawsze będzie tylko echem tamtego uczucia do jedynej osoby, z którą nie mogło być happy endu...
— 8 lat to wciąż za mało żeby zapomnieć
Reposted frombazyliszek bazyliszek viajustonebullet justonebullet

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viajustonebullet justonebullet

July 08 2019

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

July 02 2019

9567 8ed0 400

June 26 2019

0371 998a 400
Reposted fromhagis hagis viaPoranny Poranny
2817 d5d4 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
Tak się boję, że Cię spotkam,
że widzę Cię w obcych twarzach. 
4260 0450 400
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viayanek yanek
1993 050d 400
Reposted frommisterpeter misterpeter viaPoranny Poranny
4129 da0c 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny

June 04 2019

9177 4499 400
Reposted fromkatalama katalama viaPoranny Poranny

June 01 2019

5709 37ca 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl