Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

4975 578c 400
Reposted fromdarkanes darkanes viayanek yanek
2586 d349 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viayanek yanek
Reposted frombluuu bluuu via0 0
9432 141c 400

August 20 2018

3986 88f5 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

a kiedy się spotkamy 
przypadkiem
dnia któregoś 
poznam Cię po zapachu
po dźwięku głosu
po snach wspólnie wyśnionych
będę wiedzieć, że to Ty
będę Cię znać

więc czekam

— "Miłości i tęsknoty wołania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRoaraAvis RoaraAvis
8272 4d51 400
2811 c411 400
Reposted fromjadex jadex viajointskurwysyn jointskurwysyn
2104 90f2 400
1684 7274 400
8585 41f6 400
the best of the best 
8556 7f70 400
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
0644 569f 400
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 28 2018

7205 4afa 400
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
3714 b813 400
dawno temu/////////
To dziwne uczucie, jakby między żołądkiem, a gardłem był tylko milimetr przerwy, gdy pierwszy raz słyszysz "powodzenia w nowej pracy". 

July 22 2018

Wiem, co ludzie zwykli odpowiadać na takie historie.
Że minie. 
Że zrozumiem.
Że jeszcze zatęsknię.
Że powoli.
Że mam czas.
Że powinnam coś innego.
Tylko, że ja jestem w pierdolonym tutaj, a nie
jutro,
za dziesięć lat,
gdzie indziej.
I chcę już, natychmiast, na wczoraj mieć wszystko,
a za dziesięć lat i tak pierdolić jak oni do tych podobnych do mnie z teraz. 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl