Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

5871 1998
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viaExfeletes Exfeletes
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viadotknij dotknij
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
Zabiorę Cię tam, gdzie można palić cygarety, patrzeć w niebo i milczeć. 
6413 f48e
Reposted fromdjLangley djLangley viajointskurwysyn jointskurwysyn
4636 1030 500
6907 26a1
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
1460 e67b 500
Reposted fromcholera cholera viayanek yanek
Reposted fromzielono zielono viayanek yanek

July 22 2017

Chcę Cię każdą cząsteczką ciała, to już chemia między nami. Wszystko może się zdarzyć i możemy wszystko, cokolwiek byśmy chcieli. Nie ograniczamy się.

Zabroń mi siebie. Nie ma opcji, że zgodzę się nie chcieć. Dobrze wiem, że jestem Twoją słabością.          
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
5274 98d7 500
Reposted fromelleri elleri viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 20 2017

2898 04bd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl