Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

5147 351f 400
Reposted fromxempx xempx viayanek yanek
Z ziomkami na tanie wino, ci co wyskrobali na kilka piw, bacik i jakoś tak to szło. Słońce świeciło i jakoś tak mniej parszywie z tym wszystkim, jak to tu nazywają - życiem. 
0147 7864 400
Reposted frompesy pesy viawithmyheadinspace withmyheadinspace
1941 f87c 400
Reposted fromtfu tfu viawithmyheadinspace withmyheadinspace
6677 4173 400

Reposted fromamatore amatore viaExfeletes Exfeletes

June 29 2017

Reposted fromasiksik asiksik viayanek yanek
8445 b22d 400
Reposted fromteijakool teijakool viaExfeletes Exfeletes
8377 7efb 400
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaExfeletes Exfeletes
Chcą bym (...)wrócił, miał serce,oddzwonił, miał czas,sumienie,bo chcą,bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należę,leżę, patrzę w podłogę i nie chcę. 
— Marcin Świetlicki
5188 2f55 400
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn
1275 2944 400
0175 9218 400
Reposted frompierdolony pierdolony viaExfeletes Exfeletes
7336 1a07 400
5319 f7e4 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl