Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
Zabiorę Cię tam, gdzie można palić cygarety, patrzeć w niebo i milczeć. 
6413 f48e 400
Reposted fromdjLangley djLangley viajointskurwysyn jointskurwysyn
4636 1030 400
6907 26a1 400
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
1460 e67b 400
Reposted fromcholera cholera viayanek yanek
Reposted fromzielono zielono viayanek yanek

July 22 2017

Chcę Cię każdą cząsteczką ciała, to już chemia między nami. Wszystko może się zdarzyć i możemy wszystko, cokolwiek byśmy chcieli. Nie ograniczamy się.

Zabroń mi siebie. Nie ma opcji, że zgodzę się nie chcieć. Dobrze wiem, że jestem Twoją słabością.          
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
5274 98d7 400
Reposted fromelleri elleri viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 20 2017

2898 04bd 400
5147 351f 400
Reposted fromxempx xempx viayanek yanek
Z ziomkami na tanie wino, ci co wyskrobali na kilka piw, bacik i jakoś tak to szło. Słońce świeciło i jakoś tak mniej parszywie z tym wszystkim, jak to tu nazywają - życiem. 
0147 7864 400
Reposted frompesy pesy viawithmyheadinspace withmyheadinspace
1941 f87c 400
Reposted fromtfu tfu viawithmyheadinspace withmyheadinspace
6677 4173 400

Reposted fromamatore amatore viaExfeletes Exfeletes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl