Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

Chcę Cię każdą cząsteczką ciała, to już chemia między nami. Wszystko może się zdarzyć i możemy wszystko, cokolwiek byśmy chcieli. Nie ograniczamy się.

Zabroń mi siebie. Nie ma opcji, że zgodzę się nie chcieć. Dobrze wiem, że jestem Twoją słabością.          
Reposted frombrzask brzask
5274 98d7 400
Reposted fromelleri elleri viabrzask brzask

July 20 2017

2898 04bd 400
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabrzask brzask
5147 351f 400
Reposted fromxempx xempx viayanek yanek
Z ziomkami na tanie wino, ci co wyskrobali na kilka piw, bacik i jakoś tak to szło. Słońce świeciło i jakoś tak mniej parszywie z tym wszystkim, jak to tu nazywają - życiem. 
0147 7864 400
Reposted frompesy pesy viawithmyheadinspace withmyheadinspace
1941 f87c 400
Reposted fromtfu tfu viawithmyheadinspace withmyheadinspace
6677 4173 400

Reposted fromamatore amatore viaExfeletes Exfeletes

July 22 2017

Chcę Cię każdą cząsteczką ciała, to już chemia między nami. Wszystko może się zdarzyć i możemy wszystko, cokolwiek byśmy chcieli. Nie ograniczamy się.

Zabroń mi siebie. Nie ma opcji, że zgodzę się nie chcieć. Dobrze wiem, że jestem Twoją słabością.          
Reposted frombrzask brzask
5274 98d7 400
Reposted fromelleri elleri viabrzask brzask

July 20 2017

2898 04bd 400
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabrzask brzask
5147 351f 400
Reposted fromxempx xempx viayanek yanek
Z ziomkami na tanie wino, ci co wyskrobali na kilka piw, bacik i jakoś tak to szło. Słońce świeciło i jakoś tak mniej parszywie z tym wszystkim, jak to tu nazywają - życiem. 
0147 7864 400
Reposted frompesy pesy viawithmyheadinspace withmyheadinspace
1941 f87c 400
Reposted fromtfu tfu viawithmyheadinspace withmyheadinspace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl