Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viayanek yanek
3267 9fa8 400
Nikt nie chce kochać, wszyscy chcą być kochani.
— Pociąg (1959)
7457 53a9 400
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaRoaraAvis RoaraAvis
spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić.
— "Proste formy liryczne o tym, jak życie jest prze."
0706 c1c8 400
6347 7572 400
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 19 2018

6089 86e6 400
Reposted fromKisiel66 Kisiel66 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
2815 aceb 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
0345 d8f6 400
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
1606 beb0 400
3321 b4fa 400
Reposted fromhissyfit hissyfit viajointskurwysyn jointskurwysyn
8689 82b9 400
O rany, jestem dorosła...
— Emilia 21lat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl