Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

7359 d24b 400
Reposted fromTamahl Tamahl viaPoranny Poranny

February 10 2019

4149 305b 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
1198 68eb 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
kocham Cię, dawno tego nie mówiłem. bo ja Ci obiecałem, że będę się starał tego nie spieprzyć i Ty mi też obiecałaś.
pobeczałem się, kiedy Ci to pisałem. 
02/02
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
3833 a469 400
Reposted fromsoftboi softboi viaPoranny Poranny
4916 8521 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
9968 4871 400
Reposted fromniub niub viajointskurwysyn jointskurwysyn
6281 5739 400
Laura Makabresku
Reposted fromPoranny Poranny

October 30 2018

4472 96dd 400
4975 578c 400
Reposted fromdarkanes darkanes viayanek yanek
2586 d349 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viayanek yanek
Reposted frombluuu bluuu via0 0
9432 141c 400

August 20 2018

3986 88f5 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

a kiedy się spotkamy 
przypadkiem
dnia któregoś 
poznam Cię po zapachu
po dźwięku głosu
po snach wspólnie wyśnionych
będę wiedzieć, że to Ty
będę Cię znać

więc czekam

— "Miłości i tęsknoty wołania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRoaraAvis RoaraAvis
8272 4d51 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl