Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viajointskurwysyn jointskurwysyn
8849 c0b6 400
Reposted fromNanutka Nanutka viaRoaraAvis RoaraAvis
Mieszasz mi, ciągle mi mieszasz.

April 28 2018

4136 0595 400
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
4152 9b83 400
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"

April 22 2018

0072 4f13 400
Reposted fromelles elles viayanek yanek
0364 9678
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viayanek yanek
2520 710b 400
Reposted fromdelain delain viayanek yanek

-Kocham Cię.. 
-Ale przecież nie widzieliśmy się od roku! 
-Widziałam Cię co noc, ilekroć zamknęłam oczy.

 

— hmmm
Reposted fromchocoway chocoway viayanek yanek
1086 b3f8 400
Reposted from4777727772 4777727772 viayanek yanek

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viayanek yanek

April 20 2018

Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viayanek yanek
3267 9fa8 400
Nikt nie chce kochać, wszyscy chcą być kochani.
— Pociąg (1959)
7457 53a9 400
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaRoaraAvis RoaraAvis
spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić.
— "Proste formy liryczne o tym, jak życie jest prze."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl