Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2016

4919 8a2d 450
porno
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
8962 199e 450
Bande à part (1964) dir.Jean-Luc Godard

October 18 2016

7895 00c7 450
Christine Godden, Leigh and the bird, 1973.

October 17 2016

7880 0d61 450
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viayanek yanek
6915 ceb2 450
Reposted fromphilipp philipp viayanek yanek
Kraków
Reposted fromemptybed emptybed viayanek yanek
8709 f947
Reposted fromGIFer GIFer viaExfeletes Exfeletes
4855 3e6b 450
wicked black
- Nie masz mnie dosyć? 
- Mam ciebie za mało.

October 13 2016

,,Są ludzie, którzy nigdy nie zrozumieją magii zupy. Pokazujesz im swoją, a oni nie mają świadomości, że pokazujesz im więcej siebie, niż stojąc przed nimi nago."
— tak, E, nie rozumiesz
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl vianiepierdol niepierdol
Reposted fromtfu tfu vianiepierdol niepierdol
3274 61f0 450
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaExfeletes Exfeletes
Reposted fromtfu tfu viaExfeletes Exfeletes
6516 1588 450
Pierwsza strona "Nagich wierszy" Krystyny Gucewicz
Reposted fromasystolia asystolia viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl