Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

Nie chcesz wiedzieć jak nas definiują inni. 
1639 ba95 400
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromvolldost volldost viajointskurwysyn jointskurwysyn
1403 6512 400
Reposted fromsavatage savatage viadotknij dotknij
2184 1b9c 400
Reposted fromkatsiu katsiu viayanek yanek
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
4102 578d 400
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
7141 b4fe 400
Reposted fromodejdz odejdz viajointskurwysyn jointskurwysyn
2974 f6e4 400

December 01 2017

3073 a7c3 400

November 30 2017

9930 78ba 400
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
9539 4644 400
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Gdybyś wiedziała jak bardzo Cię kocham, umarłabyś z odpowiedzialności.
0445 98ae 400
9819 4bb6 400
Reposted fromretaliate retaliate viayanek yanek

November 29 2017

0652 397c 400
Reposted frompapaj papaj viawithmyheadinspace withmyheadinspace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl