Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabrzask brzask
4036 280e 400
1796 4599 400
Reposted frompesy pesy viabrzask brzask
6637 c99f 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.

March 14 2017

5710 d9fb 400
Przybora. 
Reposted fromrol rol viadotknij dotknij
0959 63e6 400
Reposted fromNajada Najada viabrzask brzask
9296 d2f7 400
Reposted fromhideandseek hideandseek viabrzask brzask
2773 1574 400
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viabrzask brzask
2431 c628 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask

March 12 2017

4005 f3ed 400
Reposted fromthirdapril thirdapril viabrzask brzask
1003 674e 400
Reposted fromlittlefool littlefool viaunsteadyshy unsteadyshy
5723 5074 400
Reposted frommental-cat mental-cat viaExfeletes Exfeletes
8277 a448 400
Reposted frommaryann maryann vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
9071 33df 400
9334 17ea 400
Reposted frombooze booze viadotknij dotknij
9298 fec7 400

March 08 2017

Lśniące oczy, zimne dłonie, popielniczka na balkonie. Przyjaźni zatrute, miłości zepsute. Chcę uciec w jakąś głuszę, bo zaraz się uduszę.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl